Back to Top

EP.9 การตรวจสอบรับรองสายสัญญาณ ระบบเครือข่ายระดับมาตรฐานโลก และ ระบบ TOR ของไทย

 |  Articles

8  Aug 2022

การตรวจสอบรับรองสายสัญญาณ
ระบบเครือข่ายระดับมาตรฐานโลก และ
ระบบ TOR ของไทย          ระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ต นับเป็นระบบที่สำคัญยิ่งในการสื่อสารและสั่งการภายในองค์กรแทบทุกองค์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่อยู่ในภาคส่วนใด จะอยู่ในภาคการเมือง สังคม หรือเศรษฐกิจ ที่มีบุคลากรเป็นจำนวนมาก ย่อมต้องพึ่งพาเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างราบรื่น รวมถึงการติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคคลภายนอกองค์กรด้วย

          ระบบเครือข่ายฯ จึงเป็นระบบที่ผู้บริหารองค์กรต่างๆต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ติดตั้งและดูแลรักษา รวมไปถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการติดตั้งและดูแลรักษา ทั้งตัวระบบและอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของระบบทั้งหมด

          การตรวจรับรองและจัดทำรายงานเพื่อส่งมอบงาน นับเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการในงานต่างๆที่รับสัมปทานภายใต้สัญญาการว่าจ้างดำเนินงานจากหน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยองค์กรเอกชนใหญ่ๆที่มีระเบียบและมาตรฐานในการดำเนินงาน

ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างของภาครัฐ

 

          การจะเข้าไปดำเนินงานภายใต้การจัดซื้อ-จัดจ้างในโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรใหญ่ๆตามระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างในประเทศไทย มักจะเป็นการเข้าร่วมประมูลงานหรือเข้าเสนอชื่อองค์กรของตนเองเพื่อแข่งขัน โดยส่วนมาก ตัวแปรที่ค่อนข้างมีความสำคัญมาก นั่นคือ ราคาประมูลในการแข่งขัน และที่มากกว่านั้น คือ ความพร้อมและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของผู้รับเหมาและให้บริการ ระเบียบและมาตรฐานในการดำเนินงานบนประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างมักจะเข้มงวด และบังคับให้ผู้รับเหมาหรือผู้บริการจำเป็นจะต้องมีความพร้อมและประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงมากตามระเบียบและข้อบังคับ

TOR

          โดยผู้เขียนขอยกตัวอย่างระเบียบการปฏิบัติและแนวทางในการดำเนินการและส่งมอบงานบางประการ ตาม TOR (Terms of Reference) หรือ ขอบเขตของงาน ในการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้การกำกับดูแลของ BOI หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

          ขอบเขตการดำเนินงาน ตามข้อ 4.1 ผู้รับจ้างต้องดูแล บํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์และระบบงาน รวมทั้งทดแทนอะไหล่ที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติตลอดเวลา ได้แก่ (2) ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง จํานวน 20 รายการ ตามภาคผนวก ข ทั้งนี้ให้รวมถึงอุปกรณ์จุดสัญญาณ (Outlet) สายสัญญาณหรือวัสดุของระบบเครือข่าย เช่น สายสัญญาณระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล สายสัญญาณไฟเบอร์สายไฟฟ้า ฯลฯ ที่ทําให้ระบบเครือข่ายของ สํานักงานฯ ใช้งานได้เป็นปกติ หรือ 

          ข้อ 4.1.1 (1.3) ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทํางานของสายสัญญาณต่างๆ พร้อมทั้ง จัด สายสัญญาณ สายไฟ ภายใต้พื้นยกภายในห้อง Data Center ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

 

          จากระเบียบต่างๆข้างต้น ผู้ให้บริการติดตั้งและดูแลรักษาระบบเครือข่ายรูปแบบต่างๆที่ลงแข่งขันงานประมูลเหล่านั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือที่จะใช้ในการติดตั้งและตรวจสอบตัวระบบและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในขอบเขตของระบบ โดยเฉพาะสายเคเบิลรับส่งสัญญาณ โดยเครื่องมือเหล่านั้นควรต้องมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมการตรวจสอบหลายรูปแบบ มีประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทดสอบค่าต่างๆสูง ใช้มาตรฐานสากลอ้างอิงเกณฑ์การทดสอบ และสามารถจัดทำรายงานสรุปการติดตั้งและดูแลรักษาได้อย่างชัดเจน มีระบบการจัดเก็บรายงานเป็นระเบียบและมีความคล่องตัวในการเรียกดูและสั่งพิมพ์รายงาน

DSX Cable Analyzer 

รุ่น DSX2-8000 ภายใต้แบรนด์ Fluke Network

          เครื่องมือทดสอบระบบสายเคเบิ้ลและระบบเครือข่ายในตระกูล DSX Cable Analyzer รุ่น DSX2-8000 ของ Fluke Network นับเป็นชุดเครื่องมือชุดหนึ่งที่ตอบโจทย์เป้าประสงค์ในการใช้งานดังข้างต้นทั้งหมด เนื่องจาก DSX2-8000 เป็นเครื่องมือในกลุ่มเครื่องมือทดสอบ ระบุปัญหาและคุณภาพของระบบสายเคเบิลและระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยมีฟีเจอร์ที่เด่นที่สุดได้แก่การตรวจรับรองสายเคเบิลและระบบเครือข่ายที่ใช้มาตรฐานโลกในการอ้างอิงกับค่าการทดสอบครอบคลุมแทบทุกประเภท มีความแม่นยำและความรวดเร็วในการทดสอบสูง และสามารถจัดเก็บผลและจัดทำรายงานและหนังสือรับรองการทดสอบได้อย่างสะดวกง่ายดายผ่านระบบคลาวน์

          DSX2-8000 เป็นเครื่องมือทดสอบสายเคเบิลและระบบเครือข่ายที่มีฟีเจอร์ต่างๆมากมาย ครอบคลุมทุกการทดสอบ สามารถใช้ในการทดสอบได้ทั้งสายเคเบิลทองแดงและสายไฟเบอร์ออปติก รองรับสายเคเบิลที่จะนำมาทำการทดสอบทุกประเภท ตามที่ TIA และ IEEE กำหนดมาตรฐานไว้ รวมถึงมาตรฐานอื่นๆนอกจากนี้ด้วย จึงสามารถมั่นใจได้ว่าแม้ว่าผู้รับเหมาจะพบเจอสายเคเบิลและการวางระบบเครือข่ายแบบใดในห้อง Data Center ไม่ว่าขององค์กรใด ก็สามารถทำการทดสอบรับรองได้แน่นอน ยิ่งหากใน TOR มีตัวแปรกำหนดเรื่องเวลา และมีระบบสายเคเบิลและสวิทช์ที่ต้องทำการทดสอบเป็นจำนวนมาก DSX2-8000 จะยิ่งมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็วและจัดเก็บบันทึกผลได้อย่างมีระเบียบไม่เกิดความสับสน

         โดยในบทความต่อๆไป ผู้เขียนจะมาแนะนำ DSX2-8000 พี่ใหญ่แแห่งวงการตรวจสอบรับรองสายเคเบิลและระบบเครือข่ายที่ดีที่สุด ภายใต้แบรนด์ Fluke Network แบรนด์ระดับโลกในด้านระบบเครือข่าย ให้ทุกท่านได้ติดตามกันว่ามีรายละเอียดฟีเจอร์เป็นอย่างไร มีความน่าสนใจอะไรบ้าง เหตุใดผู้รับเหมาติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายจึงควรลงทุนกับเครื่องมือนี้ หากมีความคิดจะจับงานใหญ่และสร้างชื่อให้บริษัทตัวเองด้วยการทำงานให้หน่วยงานใหญ่ๆในประเทศภายใต้ TOR ที่หน่วยงานเหล่านั้นกำหนด

อ้างอิง

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-logo-edited-1.png

        บทความที่น่าสนใจ

          รู้จักกับ Fluke Network

        เส้นสายสร้างโลกกว้าง

        เน็ตช้า หลุดบ่อย มีสัญญาณแต่ใช้การ
        ไม่ได้ ปัญหาแบบนี้... ฉันก็เคยเจอ

        LinkIQ เครื่องมือทดสอบระบบ
        เครือข่ายที่พัฒนาอีกขั้น

        เส้นใยแก้วนำความก้าวหน้า

        ความมหัศจรรย์ของเส้นใยแก้วนำแสง


        สาเหตุที่ทำให้ใช้สายไฟเบอร์แล้ว
        หลุด สัญญาณหาย จนน่าหงุดหงิด

        FiberLert เครื่องมือตรวจสอบ
        สายไฟเบอร์ที่ใช้งานง่ายที่สุด
        ที่คุณเคยพบเจอ

        การตรวจสอบรับรองสายสัญญาณ
        ระดับมาตรฐานโลกและ TOR ใน
        ประเทศไทย        DSX CableAnalyzer™ Series V.1        DSX CableAnalyzer™ Series V.2        DSX CableAnalyzer™ Series V.3

 Fluke Network, DSX, สายเคเบิล, เครือข่าย, อีเทอร์เน็ต, Ethernet, POE, LinkIQ, เครื่องมือทดสอบสายเคเบิล, Fiber Optic, สายไฟเบอร์, TOR

« Back
© Developed by CommerceLab